Zaloguj się

Opcje przeglądania

Cena
 • od do

Logo Koflex


ETYKIETY NAKLEJKI DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO


Na większości opakowań środków chemicznych znajdują się znaki ostrzegawcze "piktogramy", których zadaniem jest zwrócenie uwagi nabywcy na fakt, że środek ten może spowodować zagrożenie zdrowia lub nawet życia u kupującego, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie środki zapobiegawcze.

Producent ma obowiązek umieszczenia znaku ostrzegawczego na etykiecie środka chemicznego, wynika to z Ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63 poz. 322), która 8.04.2011 r. wycofuje Ustawę z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1222 tekst ujednolicony).

Podstawą do klasyfikacji, znakowania i pakowania środków chemicznych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dotychczasowe krajowe przepisy dotyczące oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz.439), które jest wdrożeniem Dyrektywy 67/548/EWGz dnia 27 czerwca 1957 (ze zmianami), w odniesieniu do mieszanin mogą być stosowane do 2015 r.

Dla nabywców wyrobów chemii gospodarczej najbardziej dostrzegalna różnica, wynikająca z nowych regulacji, to inna kolorystyka piktogramów: czarny symbol na białym tle z czerwoną obwódką.

Postanowienia „starej” Dyrektywy 67/548/EWG w zakresie etykietowania mogą być stosowane do 1 czerwca 2015 r. (w odniesieniu do niektórych preparatów (mieszanin), w tym preparatów chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym).

Każda substancja chemiczna lub preparat chemiczny,które można zaliczyć co najmniej do jednej z następujących kategorii substancji lub preparatów o właściwościach: wybuchowych, utleniających, skrajnie łatwo palnych, wysoce łatwo palnych, bardzo toksycznych, toksycznych, szkodliwych, żrących, drażniących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych, działających szkodliwie na rozrodczość, niebezpiecznych dla środowiska, musi mieć na etykiecie znak ostrzegawczy.

Kolor i wygląd oznakowania opakowania powinny być tak dobrane, aby znak ostrzegawczy odróżniał się od tła oznakowania. 
Informacje zamieszczone na oznakowaniu opakowania powinny wyraźnie odróżniać się od tła i mieć takie wymiary i liternictwo, żeby były łatwo czytelne.

Opakowania, które zawierają preparaty niebezpieczne przeznaczone do sprzedaży dla konsumentów, nie mogą mieć:

 • kształtu lub dekoracji graficznej, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci lub wprowadzać konsumentów w błąd;
 • wyglądu lub oznaczenia stosowanego dla środków spożywczych lub środków żywienia zwierząt, leków lub kosmetyków.

Wielkość znaku ostrzegawczego jest ściśle określona. Musi on być na tyle duży, aby nie "ginął" wśród innych napisów na etykiecie. Zachowana musi być również kolorystyka tzn: czarny rysunek na żółto-pomarańczowym tle. Oprócz znaku ostrzegawczego na etykiecie musi być umieszczony symbol i napis określający znaczenie znaku ostrzegawczego:

 • T+ produkt bardzo toksyczny
 • T produkt toksyczny
 • Xn produkt szkodliwy
 • C produkt żrący
 • Xi produkt drażniący
 • N produkt niebezpieczny dla środowiska
 • E produkt wybuchowy
 • O produkt utleniający
 • F+ produkt skrajnie łatwopalny
 • F produkt wysoce łatwopalny

Znakowanie dotychczasowe, przykłady:

produkt łatwopalny łatwopalny
produkt niebezpieczny dla środowiska {JPEG} niebezpieczny dla środowiska
produkt szkodliwy {JPEG} szkodliwy
produkt toksyczny toksyczny
produkt wybuchowy {JPEG} wybuchowy
produkt żrący żrący

Nowe piktogramy

gaz pod ciśnieniem gaz pod ciśnieniem
materiał wybuchowy materiał wybuchowy
substancja utleniająca substancja utleniająca
substancja łatwopalna substancja łatwopalna
substancja powodująca korozję metali substancja powodująca korozję metali
uwaga uwaga
substancja toksyczna substancja toksyczna
substancja zagrażająca zdrowiu (mutagenna, rakotwórcza) substancja zagrażająca zdrowiu (mutagenna, rakotwórcza)
substancja zagrażająca środowisku substancja zagrażająca środowisku

Na opakowaniu umieszczone są również tzw. zwroty R, które precyzują rodzaj zagrożenia np.: ostrzegają przed poważnymi oparzeniami skóry, możliwością wystąpienia uczuleń czy szkodliwego działania na płód itp. Przykłady:

 • R20 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
 • R21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • R23 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe.
 • R24 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
 • R25 - Działa toksycznie po połknięciu.
 • R42/43 - Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.
 • R68/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Ponadto, na etykiecie umieszcza się tzw. zwroty S, których rolą jest określenie prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją lub preparatem. Przykłady:

 • S1 Przechowywać pod zamknięciem.
 • S2 Chronić przed dziećmi.
 • S18 Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
 • S20 Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
 • S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S50 Nie mieszać z ... (określi producent).
 • S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed kupnem środka chemicznego należy zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, lub chęci poszerzenia wiadomości o tym środku, można zwrócić się do sprzedawcy o wydanie "karty charakterystyki" danej substancji lub preparatu chemicznego. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub preparatu oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.

Oznakowanie opakowania każdej substancji niebezpiecznej zawiera, między innymi:

 • nazwę substancji określoną zgodnie z wykazem substancji niebezpiecznych
 • nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu osoby wprowadzającej substancję do obrotu (producenta, importera lub dystrybutora);
 • znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określające ich znaczenie
 • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwane „zwrotami R";
 • zwroty S.

Opakowania substancji lub preparatów niebezpiecznych oznakowane jako bardzo toksyczne (T +), toksyczne (T) oraz żrące (C), zaopatruje się, niezależnie od pojemności opakowania, w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie ( jest to wypukły trójkąt równoboczny). Opakowania substancji zaklasyfikowanych jako szkodliwe, skrajnie łatwopalne lub wysoce łatwo palne, oferowane do sprzedaży konsumentom zaopatruje się, niezależnie od pojemności opakowania, w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie.

Postanowienia te reguluje: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i programów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. 2010 nr 83 poz. 544).

Szczegółowe wymagania podano w normach:

PN-EN ISO 8317 Opakowania zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem przez dziecko - Wymagania i metody badań opakowań przystosowanych do powtórnego zamknięcia.
PN-EN ISO 11683 Opakowania - Znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem, wyczuwalne dotykiem - Wymagania.
PN-EN 862 Opakowania - Opakowania zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem przez dziecko - Wymagania i metody badań opakowań nie przystosowanych do powtórnego zamknięcia produktów niefarmaceutycznych.

Oznakowanie opakowań detergentów powinno być zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie detergentów.

Na etykiecie detergentów, dodatkowo powinny być umieszczone:

 • pełna lista składników i ich zawartość (z uwzględnieniem składu kompozycji zapachowych, środków konserwujących);
 • adres e-mail, lub numer telefonu, pod którym jest dostępny arkusz danych składników;
 • instrukcja użycia i specjalne środki ostrożności;
 • na etykietach detergentów do prania: zalecane ilości lub sposób dozowania, odpowiednie dla standardowego wsadu pralki, twardości wody, stanu pranych tekstyliów.

Oznakowanie opakowań wyrobów aerozolowych powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. Nr 188 poz.1460 z 2009 r.)

Na etykiecie wyrobu w postaci aerozolu powinny być podane takie dodatkowe oznaczenia, jak:

 • symbol „3” (odwrócony epsilon), świadczący o zgodności ze szczególnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu;
 • piktogram, wskazujący że substancje są palne;
 • napisy ostrzegawcze, np. „Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po użyciu”, „Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem”, „Chronić przed dziećmi”.

Etykiety przemysł chemiczny

Sortuj wg: ▲ Nazwa produktu | Cena
Etykieta Naklejka Substancja zagrażająca środowisku
Cena: 14,50 zł
Etykieta Naklejka Substancja zagrażająca środowisku

Etykieta Naklejka Substancja zagrażająca środowisku Rolka 100 szt.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl